Ойрд ийм шударга шүүмжилсэн нэвтрүүлэг үзсэнгүй.

Posted on 2007/12/08

0